Zwroty i reklamacje

Procedury związane z reklamacją towaru zakupionego na sklep.emcmoda.pl:

1. O wystąpieniu niezgodności towaru z umową klient musi zawiadomić właściciela sklepu
sklep.emcmoda.pl w ciągu 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Przekroczenie tego terminu
spowoduje utratę uprawnień i zwolni  sklep.emcmoda.pl z odpowiedzialności.
2. Polityka sklepu przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez
wymianę na nowy towar, niewadliwy, objęty procedurą reklamacji, bądź inny towar do
kwoty towaru reklamowanego, droższy towar za dopłatą, zwrot pieniędzy za towar będący
przedmiotem reklamacji lub naprawę, jeżeli będzie możliwa.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon
fiskalny, faktura lub inny równoważny dowód.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać naprawy lub wymiany towaru
na nowy tj. taki sam towar w tym samym rozmiarze lub inny towar w tym samym rozmiarze
w takiej samej lub wyższej cenie (za dopłatą).
5. Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas klient ma prawo odstąpić od
umowy oraz otrzymać zwrot pieniędzy w formie przelewu na wskazane przez klienta
konto.
6. Jeśli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową, klient otrzymuje kwotę
równą zapłaconej, niezależnie od tego, czy cena tego towaru od dnia zakupu wzrosła czy
też została obniżona.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego przedstawiciel
Lumide.pl zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia powodu jej odrzucenia w
Protokole Reklamacyjnym a następnie na żądanie klienta udostępnienie kopii
podpisanego w/w protokołu.
8. Do każdej reklamacji należy dołączyć kopię dowodu sprzedaży.
9. Reklamacje bez dowodu zakupu, jakim jest w szczególności paragon fiskalny, faktura
lub inny równoważny dowód, nie będą rozpatrywane.
10. Akceptujemy reklamacje towarów posiadających oryginalne materiałowe metki
wewnętrzne.

Zwrot towaru
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego
i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.emcmoda.pl przysługuje – na podstawie
przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania
przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: sklep@emcmoda.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie
14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru/ w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług.Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem
konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
Zwrot realizowany jest na koszt kupującego chyba że towar jest uszkodzony lub został
pomylony przez nas przy wysyłce. Nie odbieramy zwrotów wysyłanych za pobraniem.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Aby zwrócić produkt należy:
Odsyłany produkt musi być w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być
uszkodzony, nie może mieć żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne
metki.

Prosimy aby:
1. Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
2. Wypełnić formularz zwrotu: POBIERZ
3. Zakupiony towar wraz z dołączonym formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

EMC-CZAJA Sp. Jawna
ul Kamińskiego 34
42-200 Częstochowa

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie
zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep
świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.